Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky vernostného programu BANQUET KLUB

Princíp vernostného programu BANQUET KLUB
Program vernostných kariet BANQUET KLUB (ďalej len VPBK) je vernostný program určený pro zákazníkov, ktorí nakupujú tovar výhradne pro svoju potrebu (spotrebiteľom) na vybraných predajniach BANQUET. Vernostný program BANQUET KLUB je prevádzkovaný spoločnosťou Vetro-plus, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina, IČO: 36410896, DIČ: SK2020108178, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, odd. Sro, vložka č. 14138/L (ďalej len Vetro–plus). Spoločnosť VETRO-PLUS prostredníctvom VPBK poskytuje svojim zákazníkom (členom klubu) vybrané produkty so zníženou cenou. Tieto vybrané výrobky sú na predajniach BANQUET označené cenovkou „KLUBOVÁ CENA“. Člen VPBK môže zakúpiť výrobky so zníženou cenou označené „KLUBOVÁ CENA“ po predložení zákazníckej karty na vybraných predajniach BANQUET. Aktualizovaný zoznam predajní zapojených do VPBK je uvedený na webových stránkach www.banqueteurope.sk.
 
Podmienky členstva vo vernostnom programe BANQUET KLUB
O kartu BANQUET KLUB môže požiadať každý zákazník, ktorý je dovŕšil vek 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, súhlasí so Všeobecnými podmienkami členstva VPBK a pravdivo vyplnil všetky požadované údaje na prihlasovacom formulári a tento odovzdal na predajni BANQUET. Členstvo vo VPBK a získanie vernostné karty BANQUET KLUB nie je podmienené nákupom tovaru.
Za riadne vykonanú registráciu do VPBK sa považuje taká registrácia, pri ktorej sú pravdivo uvedené všetky údaje požadované na prihlasovacom formulári a ktorého vyplnením a podpísaním člen VPBK vyjadrí súhlas so Všeobecnými podmienkami (ďalej len VOP) členstvo vo VPBK a potvrdí, že sa s nimi zoznámil . Každá fyzická osoba môže podať len jednu prihlášku. Vernostná karta BANQUET KLUB je neprenosná. Výhody plynúce z členstva vo VPBK náleží výhradne členovi klubu. Členstvo v VPBK je neprenosné.
Vetro-plus, s. r. o. si vyhradzuje právo určiť minimálnu a maximálnu výšku nákupu, na ktorý je zľava poskytovaná, rovnako ako určiť výrobky, na ktoré sa zľava z nákupu nevzťahuje. Zľava sa predovšetkým, nie však výlučne, nevzťahuje na už zľavnený sortiment, darčekové poukazy a jednotlivé zľavy nemožno kombinovať.
Uplatnenie zľavy, tj nákup tovaru so zníženou cenou – produkty označené cenovkou „KLUBOVÁ CENA“, je možné pri predložení karty BANQUET KLUB na predajni BANQUET.
Ak dôjde pri reklamácii v súlade so zákonom k vráteniu zakúpeného výrobku, bude pri vrátení kúpnej ceny za daný výrobok zohľadnená zľava poskytnutá na daný nákup (vrátená kúpna cena bude znížená o zodpovedajúcu časť zľavy poskytnutej na príslušný nákup).
Získanie vernostnej karty k VPBK
Vernostnú kartu BANQUET KLUB obdrží zákazník ihneď po odovzdaní vyplneného prihlasovacieho formulára (prihlášky) VPBK na predajni BANQUET. Karta BANQUET KLUB je platná len vo vybraných obchodoch BANQUET vo Slovenskom republike.
Vernostná karta je majetkom prevádzkovateľa vernostného programu a členovi klubu je zapožičaná na dobu trvania vernostného programu. Vernostná karta nie je kartou debetnou ani kreditnou. Používanie vernostnej karty sa riadi výlučne VOP vernostného programu uvedeného na www.banqueteurope.sk.
V prípade straty či zničenia vernostnej karty je povinný člen klubu informovať spoločnosť Vetro - plus, sro, a to písomne na korešpondenčnú adresu Vetro-plus, s. r. o,, Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina, elektronicky z emailovej adresy, ktorú člen vyplnil v registračnom formulári či osobne na predajni BANQUET spoločne s predložením dokladu totožnosti. Kópia dokladu totožnosti nebude vyhotovená. Vernostná karta bude deaktivovaná do 48 hodín. K existujúcemu účtu môže člen VPBK požiadať o vydanie novej karty, a to pri ďalšom nákupe na pokladni predajne BANQUET.
 
Ochrana osobných údajov
Spoločne s pristúpením k pravidlám vernostného programu BANQUET KLUB udeľuje člen súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Vetro-plus, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina, IČO: 36410896, DIČ: SK2020108178, zapísané v Obchodnom registri na Okresnom sudom Žilina, odd. Sro, vložka č. 14138 / L, ako správcovi, v súlade s § 6 zákona č. 122/2013 Z. z ., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov a s ohľadom na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Prevádzkovateľ  spracováva osobné údaje člena VPBK v rozsahu: meno, priezvisko, dresa, e-mail, telefónne číslo (nepovinný údaj), dátum narodenia (nepovinný údaj) na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, resp. zmlúv, pre svoje marketingové účely, k optimalizácii svojej ponuky a pre použitie v rámci vernostného programu BANQUET KLUB, ako aj pre zasielanie obchodných a reklamných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona 351/2011 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Takto získané údaje nebudú odovzdané tretej osobe.
Člen VPBK poskytuje tento súhlas na dobu svojho členstva vo vernostnom programe BANQUET KLUB a má právo požadovať od spoločnosti Vetro-plus, s. r. o. informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V prípade, že člen VPBK zistí, alebo sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje zákazníka nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť Vetro-plus, s. r. o. o vysvetlenie alebo odstránenie takto vzniknutého stavu.
Člen VPBK môže svoje práva podľa predchádzajúceho odseku uplatniť a svoj súhlas s vyhodnotenia a použitím osobných údajov na marketingové účely môže kedykoľvek odvolať krátkym písomným oznámením na korešpondenčnú adresu spoločnosti Vetro-plus, s. r. o., Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina alebo na e-mail: klub-sk@banqueteurope.com 
Ukončenie a zánik členstva vo vernostnom programe BANQUET KLUB
 
Člen VPBK môže svoje členstvo vo VPBK kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním oznámenia formou e-mailu na klub-sk@banqueteurope.com z e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári alebo na kontaktnú adresu spoločnosti Vetro-plus, s. r. o., Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina. Spoločnosť Vetro-plus si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vo VPBK, pokiaľ nebola členská karta použitá dlhšie ako 24 mesiacov. Tým nie je dotknuté právo zákazníka sa do VPBK znovu prihlásiť. Spoločnosť Vetro-plus, s. r. o. je taktiež oprávnená jednostranne zrušiť členstvo, ak člen VPBK poruší akýmkoľvek spôsobom podmienky členstva.
 
Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo k zrušeniu členstva z dôvodov ustanovených vyššie, zablokuje bezodkladne spoločnosť Vetro-plus, s. r. o. zákaznícku kartu, ktorá sa ku zrušenému či pozastavenému členstvu vzťahuje. Okamihom blokácie nie je možné členskú kartu ďalej užívať a čerpať dosiahnutej zľavy. Spoločnosť Vetro-plus, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by ukončením či pozastavením členstva podľa tohto ustanovenia členovi mohla vzniknúť.

Záverečné ustanovenia
Podmienky spracovania osobných údajov členov VPBK sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok a registračného formulára.
 
Člen VPBK sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu spracovávaných osobných údajov, oznámením tejto skutočnosti na predajni BANQUET KLUB spolu s odovzdaním nového vyplneného formulára a predložením zákaznícke karty. Zaslaním písomnej informácie na kontaktnú adresu spoločnosti Vetro-plus, s. r. o., alebo na e-mail: klub-sk@banqueteurope.com.
 Vetro-plus, s. r. o. si vyhradzuje právo vernostný program BANQUET KLUB kedykoľvek pozastaviť, upraviť ho podľa aktuálnych právnych predpisov alebo pozmeniť jeho časti, alebo program úplne zrušiť bez náhrady. Zmeny budú včas dostupné na .www.banqueteurope.sk Změna VOP sú platné dňom uverejnenia na vyššie uvedených miestach. Výpoveď zo strany Vetro-plus, s. r. o. je možná len s dodržaním lehoty 30 dní. Kompletné pravidlá vernostného programu nájdete na, www.banqueteurope.sk . Dátum ukončenia VPBK oznámi spoločnosť Vetro-plus, s. r. o. minimálne 2 kalendárne mesiace vopred, a to na webových stránkach www.banqueteurope.sk. Po dátume ukončenia činnosti VPBK už nebudú ďalej členom poskytované zľavy a ďalšie prípadné bonusy plynúce z ich členstvom v programe. Všetky výhody poskytované v rámci VPBK sú právne nevymáhateľné.
Všeobecné podmienky členstva vo VPBK vydala spoločnosť Vetro-plus, s. r. o. So sídlom Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina, IČO: 36410896, DIČ: SK2020108178. Všeobecné podmienky sú platné pre prevádzkovanie vernostného programu BANQUET KLUB výhradne pre Slovenskú republiku.
Korešpondenčná adresa:
Vernostný program BANQUET KLUB
Vetro-plus, s. r. o., Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina
Všeobecné podmienky sú platné od 1. 7. 2023.