Politika ochrany osobných údajov

1 Politika ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že využívate naše služby a že ste navštívili naše stránky. Sme spoločnosť Vetro-plus, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 33, 01001 Žilina, IČO: 36410896, DIČ: SK2020108178, zapísané v Obchodnom Registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14138 / L (ďalej tiež "spoločnosť") a ochrana osobných údajov všetkých fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá.

Všetky naše zásady a základné informácie o dátach, ktorá sa nám prípadne dostanú do rúk a ktorá spracovávame, sú uvedené v tejto politike. Veríme, že budete mať čas a tieto informácie o používaní a spracovaní Vašich osobných údajov si preštudujete pozorne.

Táto politika vznikla najmä preto, aby sme Vás mohli informovať, aké dáta a osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme a aké práva máte. Naša spoločnosť je prevažne výrobnou spoločnosťou, ale aj tak zdieľa časť svojich informácií na internete, kde môžeme získať aj niektoré údaje o Vás. Tieto podmienky sme sa snažili napísať tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých, ak by však naše snaženie nebolo úspešné a stále tu zostávalo niečo, čo nie je celkom zrejmé, prípadne by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, prosím, obráťte sa na nás na adrese: info@vetroplus.sk. Sme pripravení sa Vám venovať a Vaše otázky kedykoľvek zodpovedať.


2 Základné princípy ochrany osobných údajov

Pretože pre nás ochrana osobných údajov znamená veľa, dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Mimo to tiež v rámci spracovania osobných údajov vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali základné zásady stanovené európskym nariadením GDPR.

Všetky osobné údaje, s ktorými naša spoločnosť akokoľvek nakladá, musia byť vždy spracované v súlade so základnými zásadami, teda musia byť:

a) korektne spracované zákonným a transparentným spôsobom, takým spôsobom, ktorý zaisťuje bezpečnosť osobných údajov,

b) zhromažďované tak, aby účely zhromažďovania boli určité, výslovne vyjadrené a legitímne,
c) relevantné, obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu a primerané,
d) presné a v prípade potreby aktualizované, nepresné údaje  musia byť vymazané alebo opravené,
e) ukladané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu údajov len po dobu, po ktorú je to potrebné na stanovený účel,
f) ochraňované vhodným spôsobom, ktorý zabezpečí, že OÚ nebudú spracované neoprávneným alebo nezákonným spôsobom, nedôjde k ich strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu.

3  Aké dáta o Vás zhromažďujeme?
3.1.1 Kamerový systém a evidencia vstupu osob
Pri našej činnosti, je nutné, aby sme vo zvýšenej miere dbali na bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov aj všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v našich areáloch, rovnako  aby sme zaistili ochranu nášho majetku. Za účelom ochrany týchto inštitútov tak musíme zabezpečovať niektoré špecifické druhy bezpečnostných technológií. Tými sú najmä kamerové systémy v našich skladoch, prevádzkach a predajniach.
Pri použití kamerového systému však vždy dodržujeme tieto základné zásady:
a) kamerové sledovanie nezasahuje nadmerne do súkromia osôb,
b) účel použitia kamerového systému je presne vymedzený a špecifikovaný - je ním ochrana života a zdravia a majetku spoločnosti, ako je uvedené vyššie, 
c) lehota na uchovanie kamerových záznamov je 14 dní. Po tejto dobe sú dáta automaticky premazávané. V prípade vzniku nezhody sú kamerové záznamy uschované tak, aby mohli byť v prípade potreby použité v budúcnosti pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, súdov alebo iných oprávnených subjektov,
d) kamerové záznamy sú uchované na bezpečnom mieste a je zaistená ich patričná ochrana,
e) o použití kamerového systému spoločnosťou budete riadne informovaní nápisom alebo piktogramom umiestneným v monitorovaných priestoroch.
Vyššie uvedené dáta nepredávame do zahraničia, poskytujeme ich len našim spracovateľom, ktorými môžu byť naša bezpečnostná agentúra, security agenti, externý vyšetrovatelia nehôd či prípadní iní spracovatelia. 
3.1.2 Náborové konanie
Ak sa rozhodnete pripojiť ako zamestnanec k našej spoločnosti tým, že nám zašlete alebo poskytnete Váš životopis skrz e-mail uvedený na našich stránkach, uchováme si ho iba pre dané výberové konanie a do doby obsadenia danej pozície. Ak nám ho zašlete bez špecifikácie konkrétnej pozície alebo výberového konania, ponecháme si taký životopis po dobu 6 mesiacov. V prípade, že budete mať záujem, aby sme si Váš životopis uchovali dlhšie, neváhajte nám tieto informácie oznámiť vo svojom e-maily, liste alebo priamo v životopise.
Všetky informácie obsiahnuté v životopise bez vášho súhlasu nikam ďalej neposkytneme.
3.1.3 Spracovanie na základe zákona alebo zmluvy
Ak ste našim obchodným partnerom, klientom, zákazníkom alebo osobou u neho zamestnanou či s ňou inak spolupracujúcou, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, pretože nám to ukladá zákon, alebo sa jedná o údaje, ktoré nevyhnutne musíme mať, aby sme boli schopní vybaviť, uzavrieť alebo plniť zmluvu, ktorú ste s nami uzavreli. Tieto údaje spracovávame najmä z dôvodu práve plnenie zákonných povinností, alebo zabezpečenie fungovania spoločnosti. Medzi tieto činnosti patrí najmä zabezpečovanie obchodnej komunikácie a zabezpečovanie obchodných rokovaní spoločnosti, vedenie účtovníctva a vyúčtovanie za služby, ochrana našich práv a uplatňovania našich nárokov, rokovania s orgánmi verejnej moci, evidencia našich obchodných partnerov či zákazníkov, evidencia obchodných prípadov, evidencia dokumentácie k našim výrobkom pod. Tieto dáta uchovávame iba po dobu, po ktorú tieto údaje nevyhnutne potrebujeme. S ohľadom na rozsiahlosť spracovania údajov na základe zákona a zmluvy, nie je reálne možné v jednom dokumente zhrnúť všetky lehoty uchovávania údajov. Avšak spoločnosť disponuje archivačným a škartačným poriadkom, ktorý je interným dokumentom.
V prípade, že by ste mali dotaz na uchovávaciu lehotu pre konkrétny dokument, neváhajte sa obrátiť s otázkou a špecifikáciou dokumentu na adresu info@vetroshop.sk.
V rámci Vašej objednávky na e-shope na jej vybavenie od Vás potrebujeme nasledujúce údaje:
  • Fakturačné údaje - pre správne vyplnenie daňového dokladu, ktorý Vám bude zaslaný po doručení tovaru elektronicky,
  • E-mailovú adresu - s ohľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť proklamuje ochranu životného prostredia a hlavnou zásadou je pre ňu šetrenie prírodných zdrojov, zasielame všetky naše faktúry elektronicky. Z toho dôvodu je pre nás nevyhnutné poznať Vašu e-mailovú adresu. Okrem iného celý kontakt prebieha digitálne, preto je nevyhnutne potrebné pre uzatvorenie zmluvy, aby aj komunikácia v rámci objednávky prebiehala na digitálnej úrovni, preto je Vás e-mail pre vybavenie vašej objednávky pre nás nevyhnutný,
  • Telefón - so zreteľom na skutočnosť, že k doručeniu Vášho tovaru kontaktujeme zmluvného partnera, ktorý zásadne doručuje tovar v nepravidelných časových lehotách, pre uľahčenie komunikácie s prepravnou spoločnosťou a prípadne pre oznámenie informácií o stave Vašej objednávky potrebujeme aj Vaše telefónne číslo.
Údaje získané pri plnení zmluvy neposkytujeme iným osobám, než sú naši spracovatelia. Vaše údaje tiež môžeme použiť pre priamy marketing v primeranom rozsahu, čo znamená, že v prípade, že ste naším zákazníkom a že ste si u nás zakúpili tovar, môžeme Vám ponúknuť podobný tovar znovu.
3.1.4 Novinky e-mailom
V súčasnej chvíli sme zastavili zasielanie noviniek či newsletterov pre našich existujúcich zákazníkov. Ak máte chuť prihlásiť sa na odber noviniek, akonáhle ich opäť spustíme, obráťte sa na nás na e-mailu info@vetroshop.sk.
3.1.5 Registrácia zákazníka
Na našich stránkach sa pre urýchlenie Vašich nákupov môžete registrovať. Pri Vašej registrácii potrebujeme všetky údaje, ktoré vkladáte pri objednávaní tovaru a Vami zvolené užívateľské meno. Naša registrácia slúži najmä na uľahčenie Vašich nákupov, preto budú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použité iba na pred vyplnenie Vašej objednávky v prípade, že si u nás objednáte tovar. Tieto údaje sú vyplnené v databáze webových stránok a nie sú odovzdávané žiadnym tretím osobám, okrem našich spracovateľov, ktorí sa zaoberajú riadením našich webových stránok. 
Pri registrácii sa môžete rozhodnúť, že Vám budeme na telefónne číslo zasielať pri objednaní tovaru informácie o stave Vašej objednávky. Ak tak urobíte, zavedieme Vaše mobilné číslo na nášho informačného systému, aby mohlo dôjsť k odosielanie týchto informácií.
3.1.6 Vernostný program BANQUET KLUB
Program vernostných kariet BANQUET KLUB (ďalej len VPBK) je vernostný program určený pre zákazníkov, ktorí nakupujú tovar výhradne pre svoju potrebu (spotrebiteľom) na vybraných predajniach BANQUET.
Spracovanie osobných údajov získaných na základe Vašej prihlášky sa riadi touto politikou. Ďalšie informácie na spracovanie osobných údajov sa dozviete mimo túto Politiku tiež vo Všeobecných podmienkach vernostného programu na stránkach www.banqueteurope.sk.
3.1.7 Akcie, ktoré usporadúvame
Pri výkone našej činnosti to niekedy nejde inak a radi Vám predstavíme našu činnosť, naše pokroky, naše výrobky alebo našich zamestnancov na nami organizovaných akciách. Berte, prosím, na vedomie, že z priebehu tejto akcie môžu byť vyhotovované obrazové snímky a videozáznamy. Tieto záznamy budú zachytávať najmä priebeh akcie. Samotných jednotlivých účastníkov budeme zachytávať len v prípade, že s takým záznamom budú súhlasiť. Zároveň Vás informujeme, že v súčasnej chvíli sme užívateľmi na sociálnej sieti Facebook, Instagram, takže sa na týchto môžu fotografie z akcií objaviť. Záznamy budú vždy zhotovované osobou, ktorá bude jasne označená a identifikovaná, preto v prípade, kedy by ste mali s takými záznamami problém, neváhajte sa na ňu obrátiť, aby ďalšie individuálne záznamy Vašej osoby nerobili. Táto osoba je tiež vždy schopná Vám poskytnúť všetky informácie o osobných údajoch, ktoré o vás zhromažďuje.
3.1.8 Technické dáta pri návšteve nášho webu
Kedykoľvek používate webové stránky alebo iné internetové služby, existujú určité informácie, ktoré sa takmer vždy vytvárajú a zaznamenávajú automaticky. To isté sa stáva, keď používate naše webové stránky. Keď používate naše služby, získavame informácie, ktoré zhromažďujeme, uchovávame a chránime.
  • Log data - keď používate naše služby, naše servery môžu automaticky zaznamenávať informácie ("log data"), vrátane informácií, ktoré  váš prehliadač pošle pri návšteve našej webovej stránky. Tieto log data môžu obsahovať Vašu IP adresu, rovnako ako napr. adresu navštívených webových stránok, typ a nastavenie prehliadača, dátum a čas Vašej prítomnosti, spôsob, akým ste použili znovu súbor cookie, data cookie apod.
  • Cookie data - v závislosti na tom, ako pristupujete k webovým stránkam a službám našej spoločnosti, môžeme využívať "súbory cookie" (malé textové súbory odosielané Vašim počítačom zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, jedinečné pre Váš účet alebo Váš prehliadač) alebo podobné dáta. Keď používame súbory cookie, môžeme používať tzv. "session" súbory cookies, ktoré spracovávame len do doby, než zatvoríte prehliadač alebo tzv. "trvalé" súbory cookie, ktoré spracovávame, do doby, než ich Vy alebo Váš prehliadač nevymažete. Môžeme napríklad používať súbory cookie k uloženiu vašej e-mailovej adresy alebo iných nastavení, aby ste ich nemuseli vypĺňať pri každom ďalšom navštívení našich stránok apod.
  • Naša spoločnosť alebo naši obchodní partneri môžu používať rôzne technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií. Okrem iného môžu tieto informácie zahŕňať súbory cookie alebo podobné technológie na identifikáciu prehliadača alebo zariadenia. Vďaka týmto technológiám môžeme zhromažďovať a ukladať informácie aj v prípade, keď používate služby poskytované inými subjektmi alebo funkcie Google, ktoré sa môžu zobrazovať na iných webových stránkach. Naša spoločnosť môže zhromažďovať údaje schopné vykonávať analýzu získaných dát prostredníctvom softvéru Google Analytics a prípadne iných služieb tretích strán, ako sú pixely Facebook a ďalšie. Naša spoločnosť môže ďalej využívať podobné analytické služby tretích strán a zobrazovať reklamu reklamnej siete Google AdSense. Dáta získaná pomocou  programu Google Analytics nie sú osobnými údajmi, pretože na základe - týchto nemožno identifikovať konkrétnu osobu.
  • Informácie o zariadení - popri vyššie uvedených údajov môžeme zhromažďovať aj informácie o zariadení, ktoré používate, a to vrátane typu tohto zariadenia, informácie, aký operačný systém používate, nastavenie tohto zariadenia alebo jedinečných identifikátorov zariadení. Všetko závisí na tom, aký typ zariadenia používate a ako je tento nastavený. Napríklad máme k dispozícii rôzne typy informácií v závislosti na tom, či používate PC alebo Mac, telefón Android alebo iPhone. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké informácie môžu vaše zariadenie sprístupniť, skontrolujte prosím aj zásady výrobcu alebo poskytovateľa Vášho softvéru.
  • Viac informácií sa dozviete pri rozkliknutí tlačidla Viac informácií pri prvej návšteve nášho webu.

4 Aké práva ako subjekt údajov máte?
Ako subjekt údajov disponujete právami týkajúce sa ochrany a spracovávania Vašich osobných údajov správcovi a spracovateľovi osobných údajov. Každý subjekt môže tieto práva za splnenie zákonných požiadaviek uplatniť. Tieto práva sú upravené najmä v kapitole III Nariadenia GDPR, v článkoch 15 až 23.
Ako subjekt údajov tak máte najmä nárok uplatniť tieto svoje práva:
A) Právo na prístup k osobným údajom - môžete tak získať od našej spoločnosti informáciu a potvrdenie, či určité osobné údaje o Vašej osobe spracovávame. Tiež Vám na Vašu otázku poskytneme akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré by v tomto texte neboli obsiahnuté.
B) Právo na opravu - všetky dáta, ktoré spracovávame, udržiavame vždy aktuálne a presné, pokiaľ nám k tomu poskytnete Vašu súčinnosť - preto sa na nás neváhajte obrátiť v prípade, že by došlo k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov.
C) Právo na výmaz - ak máte za to, že sú splnené zákonné požiadavky na vyhotovenie výmazu, neváhajte sa na nás obrátiť. Nikdy však nemôžeme zmazať údaje, ktoré spracovávame na základe zákona alebo ktoré sú pre nás nevyhnutné.
D) Právo na obmedzenie spracovania - ak máte za to, že by sme mali obmedziť spracovanie osobných údajov a že spĺňate všetky zákonné požiadavky na uplatnenie tohto práva, neváhajte sa na nás obrátiť.
E) Právo vzniesť námietku - v prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe plnenia našich oprávnených záujmov, môžete podať proti takémuto spracovaniu námietku. O vybavení žiadosti a zhodnotenie Vašej námietky budete informovaný.
F) Právo odvolať súhlas - tam, kde ste našej spoločnosti poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Všetky Vaše práva, rovnako ako všetky Vaše otázky, sme pripravení vybaviť na našej e-mailovej adrese - tu ich prosím smerujte - info@vetroshop.sk. Vaše požiadavky vybavíme v čo najkratšej možnej dobe, ako nám to umožnia naše technické a administratívne možnosti.
V prípade, že s našou činnosťou nebudete spokojní, prosíme Vás, aby ste sa v prvom rade obracali na poverenú osobu na vyššie uvedenej adrese. Aj tak však máte právo obrátiť sa rovno na Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete podať sťažnosť.